พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช

ติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2456 ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ 14๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2476 โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อ พุทธศักราช 2484 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ […]

วิธีทำสมาธิขณะจิตฟุ้งซ่าน

เวลาสวดมนต์ นั่งสมาธิอยู่แล้วใจลอย จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร – ทำสมาธิแบบไหนเหมาะกับตัวเรา – เคล็ดลัีบในการทำสมาธิได้ดี พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ…

ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 87

ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 87 เสียงอ่าน..ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 87 โดยพระอาจารย์ มหาธีรนาถ อัคคธีโร วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ…0…

นั่งสมาธิอย่างง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

พระพุทธประวัติ พระพุทธเจ้า ตอนที่ 14